Sök

Försäljningsvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för MJ Multimedias produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och MJ Multimedia. Vid försäljning till konsument tillämpar MJ Multimedia de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här. Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

Leverans och frakt

Privatkund

Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån MJ Multimedias lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos MJ Multimedia. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten. MJ Multimedia ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring (ej vid brevleverans) och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. I normalfallet används Posten för leverans och transportkostnaden beräknas och visas i kassan före genomfört köp. Om MJ Multimedia ombesörjer transport skall kunden ersätta MJ Multimedias utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden en hanteringsavgift på 495 SEK inkl moms då kunden handlat som privatperson. Hanteringsavgiften skiljer sig vid beställning av datorer. I de fall där försändelsen av en dator förblir ej uthämtad och returneras till avsändaren eller då kund avbeställer sin dator förbehåller sig MJ Multimedia att ta ut en avgift på 1500:- till 2500:- SEK inkl moms. Hanteringsavgiften tas ut för att täcka produktionskostnader. Om en produkt/försändelse skadats i transporten rekommenderar vi dig att snarast anmäla skadan till Posten, normalt via utlämningsstället eller på Postens hemsida.
Leveranstiden för brev är normalt 3-4 vardagar och för paket (MyPack eller Företagspaket) 1-2 vardagar.

Företagskund

Leverans sker inom Sverige och av MJ Multimedia anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt MJ Multimedias lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av MJ Multimedia till transportör.

MJ Multimedia bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden en hanteringsavgift på 12% av ordervärdet (dock minimum 700 SEK ex moms). Hanteringsavgiften skiljer sig vid beställning av datorer. I de fall där försändelsen av en dator förblir ej uthämtad och returneras till avsändaren eller då kund avbeställer sin dator förbehåller sig MJ Multimedia att ta ut en avgift på 1500:- till 2500:- SEK inkl moms. Hanteringsavgiften tas ut för att täcka produktionskostnader. Om en produkt/försändelse skadats i transporten rekommenderar vi dig att snarast anmäla skadan till Posten, normalt via utlämningsstället eller på Postens hemsida.
Leveranstiden för brev är normalt 3-4 vardagar och för paket (MyPack eller Företagspaket) 1-2 vardagar.

Fraktskada

Undersök din produkt direkt när du hämtar ut eller tar emot den. Fraktskadat gods skall anmälas till oss samma dag som du tar emot det om det är en synlig skada på ytteremballaget. Är skadan dold, dvs om det inte syns något på ytteremballaget, så måste du anmäla det till oss inom 5 dagar efter det att du tagit emot försändelsen. Du bör göra en returansökan enligt avsnittet 'Returansökan online' nedan och väljer att det handlar om en fraktskada eller kontakta vår kundtjänst så fort du märker att godset är skadat och det är viktigt att du behåller allt emballage samt eventuell pall för att vi skall kunna hantera din anmälan och göra en reklamation till speditören. Det är mycket viktigt att du alltid anmäler till oss innan du skickar in en produkt, produkter som skickas in utan ett giltligt returnummer kan komma att skickas tillbaka till avsändaren utan åtgärd.

Leveransförsening

Kunden får genom skriftligt meddelande till MJ Multimedia häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på MJ Multimedia eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. MJ Multimedia åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

Pris och betalning

Samtliga priser på vår web eller i andra media är angivna inklusive moms (om inget annat anges). Branschens priser är kontinuerligt föremål för ändringar och anpassningar. MJ Multimedia reserverar sig för eventuella felaktigheter och prisändringar på web och i andra media.
MJ Multimedia kan fram till leveransdagen, utan föregående avisering, ändra priserna som följd av ändrade leverantörspriser, avgifter från myndigheter och organisationer, valutakurser eller andra förhållanden som ligger utanför MJ Multimedias kontroll och påverkan, i förhållande till ordertillfället. Efter eventuell prisjustering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Vid beställning från MJ Multimedias hemsida finns möjlighet till betalning med VISA- och MasterCard-kort, Swish, bank direktbetalning, faktura samt delbetalning i samarbete med Svea Ekonomi.

Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av MJ Multimedia överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar för privatpersoner och 30 dagar för organisationer. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Delbetalning

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information. Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,55%.

Allmänna villkor samt Sekki (öppnas i nytt fönster)

Ägarförbehåll

Produkterna förblir MJ Multimedias egendom till dess de till fullo betalats. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan MJ Multimedias skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

Ångerrätt

Som privatkund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar om förseglingen/plomberingen brutits. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara. Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund och du måste använda dig av ett fraktsätt så försändelsen levereras till vår adress, vi har ej möjlighet att hämta ut försändelser på utlämningsställen. Observera att det är du som kund som ansvarar för försändelsen tills den levereras till oss och returen måste skickas iväg inom 14 dagar från det att du mottagit svar från oss på din returförfrågan. Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta MJ Multimedia för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris. Ångerrätten gäller inte företag.

Garanti

Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från MJ Multimedia. Garantin är även personlig vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss. Handlar du som privatperson har du rätt att reklamera din produkt (för ursprungliga fel) inom 3 år från den dagen du mottog den.
Dolda skador som inte upptäcks direkt vid leverans, där endast innehållet är skadat och inte emballaget, måste anmälas av dig som kund direkt till oss senast 7 dagar efter mottagandet. Du måste alltid spara orginalemballaget samt eventuell pall i sin helhet för att kunna få skadan hanterad.

Ansvar för fel

MJ Multimedia är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. MJ Multimedias ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. MJ Multimedias ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion; b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med MJ Multimedias instruktioner; c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom MJ Multimedias kontroll; d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden efter överenskommelse med MJ Multimedia. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till MJ Multimedias förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till MJ Multimedias ordinarie arbetstid. På MJ Multimedias begäran skall representant från kunden närvara under MJ Multimedias arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos MJ Multimedia eller av denna anvisat serviceställe i Sverige. Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som MJ Multimedia ansvarar för skall kunden ersätta MJ Multimedia enligt MJ Multimedias vid varje tillfälle gällande prislista. MJ Multimedia ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot MJ Multimedia med anledning av fel.

Ansvarsbegränsning

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för MJ Multimedia enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. MJ Multimedias ansvar omfattar endast direkta förluster. MJ Multimedias ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som MJ Multimedia inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. MJ Multimedia kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker. Skulle MJ Multimedia vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är MJ Multimedia fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

MJ Multimedia är ej ansvarig för felaktigheter i produktinformationen.

Överlåtelse av avtalet

MJ Multimedia får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

Skiljedom eller tvist

MJ Multimedia följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer. Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som MJ Multimedias, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från MJ Multimedia.

Förändring av försäljningsvillkor

MJ Multimedia förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

Filter
Sort
display